۱۳۴۹
۱۳۵۸
مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی
درباره تئوری مبارزه مسلحانه
سه رساله
مبارزه مسلحانه و اپورتونیستها (جلد اول)
تحلیلی از ماهیت قدرت دولتی پس از قیام بهمن
«بورژوازی لیبرال»؟!...
۱۳۶۰
نظری به نقد رفیق «خ» از مصاحبه
۱۳۷۸
یاد منیژه را هم گرامی بداریم
۱۳۸۱
عدالت، حقوق و مذهب: نمونه ایران
۱۳۸۳
گفتگو با بیژن هیرمن‌پور
۱۳۸۸
نگاه ندا

ترجمه‌ها

۱۳۷۰
نظم نوین سرمایه داری: جهانی اما بی‌رهبر؟
۱۳۸۷
تاریخ کمون پاریس ۱۸۷۱
۱۳۹۱
روبسپیر و انقلاب فرانسه