نوشته‌ها

۱۳۴۹
۱۳۶۱
تحلیل طبقاتی جامعه یا مخدوش کردن صف خلق
خُرده بورژوازی و نقش آن در انقلاب
شرایط کنونی و وظایف ما
کارنامه سه سال «کار آرام سیاسی»
طرح برنامه
شعارهای ما
۱۳۶۳
«اقلیت» در تدارک قیام!؟
۱۳۷۸
یاد منیژه را هم گرامی بداریم
۱۳۸۱
عدالت، حقوق و مذهب: نمونه ایران
۱۳۸۳
گفتگو با بیژن هیرمن‌پور
۱۳۸۸
نگاه ندا

ترجمه‌ها

۱۳۷۰
نظم نوین سرمایه داری: جهانی اما بی‌رهبر؟
۱۳۸۷