نوشته‌ها

۱۳۴۹
مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاكتیك
۱۳۶۱
تحلیل طبقاتی جامعه یا مخدوش کردن صف خلق
خُرده بورژوازی و نقش آن در انقلاب
شرایط کنونی و وظایف ما
فلسطین در جنگی که ماسک‌ها کنار زده شد
کارنامه سه سال «کار آرام سیاسی»
طرح برنامه
شعارهای ما
۱۳۶۳
«اقلیت» در تدارک قیام!؟
۱۳۷۸
یاد منیژه را هم گرامی بداریم
۱۳۸۱
عدالت، حقوق و مذهب: نمونه ایران
۱۳۸۳
گفتگو با بیژن هیرمن‌پور
۱۳۸۸
نگاه ندا

ترجمه‌ها

۱۳۷۰
نظم نوین سرمایه داری: جهانی اما بی‌رهبر؟
۱۳۸۷
تاریخ کمون پاریس ۱۸۷۱ (نوشته لیساگاره)