۱۳۴۹
۱۳۶۰
نظری به نقد رفيق «خ» از مصاحبه
۱۳۶۳
«اقلیت» در تدارک قیام!؟
۱۳۷۸
یاد منیژه را هم گرامی بداریم
۱۳۸۱
عدالت، حقوق و مذهب: نمونه ایران
۱۳۸۳
گفتگو با بیژن هیرمن‌پور
۱۳۸۸
نگاه ندا

ترجمه‌ها

۱۳۷۰
نظم نوین سرمایه داری: جهانی اما بی‌رهبر؟
۱۳۸۷
تاریخ کمون پاریس ۱۸۷۱
۱۳۹۱
روبسپیر و انقلاب فرانسه