۱۳۴۹
۱۳۵۸
مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی
درباره تئوری مبارزه مسلحانه
سه رساله
«بورژوازی لیبرال»؟!...
۱۳۶۰
نظری به نقد رفيق «خ» از مصاحبه
۱۳۶۳
«اقلیت» در تدارک قیام!؟
۱۳۷۸
یاد منیژه را هم گرامی بداریم
۱۳۸۱
عدالت، حقوق و مذهب: نمونه ایران
۱۳۸۳
گفتگو با بیژن هیرمن‌پور
۱۳۸۸
نگاه ندا

ترجمه‌ها

۱۳۷۰
نظم نوین سرمایه داری: جهانی اما بی‌رهبر؟
۱۳۸۷
تاریخ کمون پاریس ۱۸۷۱
۱۳۹۱
روبسپیر و انقلاب فرانسه