«اقلیت» در تدارک قیام!؟

«اقلیت» کنگره آذر ماه ۶۰ خود را «یک نقطه‌ی عطف در حیات سازمان» نامید، در حالی که هیچ یک از پیش بینی‌های کنگره تحقق نیافته و هیچ یک از «رهنمودهای گران بهای این مجمع عالی» به مورد اجرا در نیامد. [ادامه مطلب...]

بر ما چه گذشت؟ (تحلیلی از انشعاب تحمیلی سال ۶۰) – جلد اول

در اینکه عامل اصلی نهضت توده‌ای که به سقوط شاه منجر شد بحران اقتصادی بود تردیدی نیست ولی ذکر این عامل ما را از بررسی عوامل سیاسی، جامعه شناسی و حتی روانشناسی که باعث شد یک بحران اقتصادی چنان تکان بیسابقه ای به تک تک مردم یک کشور بدهد بی‌نیاز نمی‌کند. [ادامه مطلب...]

موضع ما در قبال مسئله ملی در ایران بطور کلی و در کردستان بطور مشخص

ایران از یکسو کشوری است تحت سلطه امپریالیسم و از سوی دیگر کشوری است مرکب از ملیتهای گوناگون و بهمین جهت نیز مسئله ملی در آن اهمیت مضاعف دارد: از طرفی تمام خلقهای ساکن این سرزمین در مبارزه‌ای ملی و دمکراتیک در مقابل امپریالیسم قرار میگیرند و از طرفی دیگر ملیتهای گوناگون ساکن این سرزمین برای رهائی از ستم ملی‌ای که از چهارچوبه دولت واحد کنونی بر آنها وارد میشود، مبارزه میکنند. هرگونه برخوردی با مسئله ملی باید این دو جنبه متفاوت، اگرچه متقابلا بهم پیوسته را، در نظر بگیرد. [ادامه مطلب...]

کومه‌له و «مارکسیسم انقلابی»

ما در پاسخی که به کمیته برگزارکننده کنگره مؤسس حزب کمونیست ایران در تاریخ ۱۳۶۲/۴/۱۹ دادیم، متذکر شدیم که در صورت لزوم نظراتی را که در آن پاسخ به اجمال بیان کرده بودیم با تفضیل بیشتری تشریح خواهیم کرد. اکنون «حزب کمونیست ایران» تشکیل شده است و اسناد کنگره مؤسس آن منتشر گردیده است و مخصوصاً ما اساسنامه «حزب کمونیست ایران» و سلسله سخنرانی‌های رفیق مُهتدی را درباره این اساسنامه و مصاحبه او را پس از تشکیل «حزب کمونیست ایران» در دست داریم. [ادامه مطلب...]

در پاسخ به سؤالات رفقا!

گزارش سمینار تابستانیِ سازمانِ دانشجویان ایرانی در آلمان و برلن غربی هوادار چریکهای فدائی خلق ایران را دریافت کردیم. فاصلۀ زمانی که بین انعقاد این سمینار و وصول گزارش[^1] آن به ما و پاسخگویی ما با آن وجود دار، خود نشاندهندۀ ضعف رابطۀ سازمانی ما با هواداران خارج از کشور است. ما در این زمینه مسئولیتی را که بر عهد‌ه‌امان است و انتقادی را که به ما وارد است، می‌پذیریم: [ادامه مطلب...]

پیام چریک فدائی خلق اشرف دهقانی به خلقهای قهرمان ایران

برای سومین بار چریکهای فدائی خلق ایران به من مأموریت می‌دهند که مستقیما با شما سخن بگویم. من هر بار، این مأموریتها را با احساسی آمیخته از شادی و نگرانی پذیرفته‌ام. شادی من از آن است که فرصت می‌یابم تا از این طریق با مردم خود سخن بگویم [ادامه مطلب...]

چند کلمه درباره نوشته رفيق کاظم (وريا) پيرامون مرحله انقلاب

اکثر رفقائی که «مقدمه» جوابيه من را به نقد رفيق «خ» در مورد «مصاحبه» خواندند، آنرا «برخورد تند» تلقی نمودند، بعضی از اين رفقا در مورد نوشته رفيق «خ» نيز چنين عقيده ای داشتند. اصولاً اين دسته از رفقا خواهان آن بوده و هستند که مبارزه ايدئولوژيک به معنی واقعی و در مجرای صحيح و به دور از کلمات سنگين و تحريک‌آميز، جريان يابد [ادامه مطلب...]

نقدی بر دیدگاههای سازمان مجاهدین خلق ایران

در رابطه ‌با سازمان مجاهدین، سازمان ما موضع خود را پیش از این روشن ساخته است. به‌اعتقاد ما سازمان مجاهدین کماکان بعنوان یکی از سازمانهای درون صف خلق می‌باشد که ‌در این مقطع با پیروی از سیاستهای انحرافیِ ناشی از توهمات خرده‌بورژواییِ خویش با نیروهای ضدّ‌خلقیِ وابسته به امپریالیسم‌ عقد اتحاد بسته و در درون شورایملی مقاومت صف خلق و ضدّ‌ ‌خلق را مخدوش می‌سا زد. [ادامه مطلب...]