طرح برنامه

جزوه حاضر حاوی طرح برنامه‌ای است که ارائه آن از دیرباز به عنوان یکی از وظایف چریکهای فدائی خلق ایران مطرح بود. اهمیت تدوین چنین برنامه‌ای بخصوص با اوج‌گیری مبارزات توده‌ها در اواخر دوران شاه و شرکت فعال توده‌ها در صحنه مبارزه و تأثیر این شرایط در سازمان‌های انقلابی بیش از پیش آشکار شد و به صورت ضرورتی کاملا مُبرم درآمد. [ادامه مطلب...]

پیام «چریکهای فدائی خلق ایران» به هواداران سازمان در خارج ازکشور

درودهای گرم و انقلابی ما را بپذیرید. جنبش ضد امپریالیستی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از جنبش ضد امپریالیستی و دمکراتیک خلقهای ایران، همواره نقش خود را با موفقیت ایفاء کرده و در زمینه‌های مختلف بویژه در دفاع از جنبش انقلابی مسلحانه خلق و تبلیغ دستاوردهای آن کمک‌های ارزنده‌ای نموده است. از اینرو سازمان ما از ابتداء کوشیده با رهنمودها و ارسال پیام به کنگره‌های سازمان «کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی» در رشد و تعمیق کیفیت سیاسی و مبارزاتی جنبش دانشجوئی تأثیر خود را بجا بگذارد. [ادامه مطلب...]

چند اظهار نظر پیرامون مقاله «سیاست امپریالیسم آمریکا و حاکمیت سیاسی نوین در یکسال گذشته»

پس از سرنگونی رژیم شاه، با توجه به این که رژیم جمهوری اسلامی با فریب توده‌ها و با ادعای مردمی و ضد امپریالیست بودن، سکّان امور را به دست گرفته بود تحلیل ماهیت دولتِ تازه استقرار یافته مبرم‌ترین وظیفه کمونیست‌ها به شمار می‌رفت. اهمیت مسئله در آن بود که می‌بایست با کسب شناخت از ماهیت واقعی این دولت، راه مبارزه برای تحقق مطالبات انقلابی کارگران و توده‌های ستمدیده آشکار گشته و نیروی انقلابی آنها در مسیری درست به حرکت در آید. اما در این زمان تشکلی که خود را ادامه سازمان چریکهای فدائی خلق جلوه می‌داد، و به این اعتبار بسیاری از جوانان مبارز و توده‌ها حول آن جمع شده بودند، آگاهانه از این وظیفه سر باز زد. رهبران این سازمان که اساساً با نظرات و مواضع انقلابیِ گذشته چریکهای فدائی خلق بیگانه بودند، با شانه خالی کردن از انجام چنان وظیفه‌ای می‌کوشیدند سیاست‌های مماشات گرانه خود با رژیم جمهوری اسلامی را به نحوی در میان هواداران و توده‌های طرفدار این سازمان توجیه کنند. به همین دلیل در نشریه «کار»، به عنوان ارگان آن سازمان، هر بار سازشکاری‌های خود با رژیم جمهوری اسلامی را به گونه‌ای متفاوت با روزِ قبل توجیه می‌کردند. [ادامه مطلب...]