پاره‌ای از عوامل بسیج افکار عمومی در انقلاب اخیر ایران

در اینکه عامل اصلی نهضت توده‌ای که به سقوط شاه منجر شد بحران اقتصادی بود تردیدی نیست ولی ذکر این عامل ما را از بررسی عوامل سیاسی، جامعه شناسی و حتی روانشناسی که باعث شد یک بحران اقتصادی چنان تکان بیسابقه ای به تک تک مردم یک کشور بدهد بی‌نیاز نمیکند. [ادامه مطلب...]