شرایط کنونی و وظایف ما

بیش از سه سال از استقرار رژیم کنونی در ایران می‌گذرد. نظری اجمالی به آنچه که در این مدت گذشته است، سرعت بی‌سابقه تحوّل امور را چه در جانب بالائی‌ها و چه در جانب پائینی‌ها نشان می‌دهد. رژیم جدید در آغاز تمام طبقه بورژوازی وابسته و خرده‌بورژوازی وابسته را نمایندگی می‌کرد ولی خیلی زود مصالح حِفظ نظام، بالائی‌ها را به جان هم انداخت: «بازرگان نخست وزیر ایران»، «نخست وزیر منتخب امام»، نوکر آمریکا خوانده شد و به کناری گذاشته شد و همراه با برکناری وی، در همه جا تصفیه‌های بزرگی صورت گرفت. [ادامه مطلب...]