تحلیل طبقاتی جامعه یا مخدوش کردن صف خلق

جنبشی که نُطفه‌اش در فضایِ نسبتاً بازی بسته شد که رژیمِ حاکم از اوایلِ خرداد ۱۳۸۸ – ظاهراً برایِ گرم کردنِ تنورِ انتخابات ریاستِ جمهوری به‌وجود آورده بود – در این مدت، راهی طولانی را طی کرده است، ولی هنوز داغِ شرایطی را که در آن زاده شده، بر پیشانی دارد. [ادامه مطلب...]