نقدی بر دیدگاههای سازمان مجاهدین خلق ایران

در رابطه ‌با سازمان مجاهدین، سازمان ما موضع خود را پیش از این روشن ساخته است. به‌اعتقاد ما سازمان مجاهدین کماکان بعنوان یکی از سازمانهای درون صف خلق می‌باشد که ‌در این مقطع با پیروی از سیاستهای انحرافیِ ناشی از توهمات خرده‌بورژواییِ خویش با نیروهای ضدّ‌خلقیِ وابسته به امپریالیسم‌ عقد اتّحاد بسته و در درون شورای ملّی مقاومت صف خلق و ضدّ‌ ‌خلق را مخدوش می‌سا زد. [ادامه مطلب...]