سازش طبقاتی زیر پوشش مبارزه ضدّ‌‌امپریالیستی

درباره مقاله: «اکونومیسم و آنارشیسم.....»-«کار» شماره ۳۷

چند صباحی است که غاصبین نام «سازمان چریکهای فدائی خلق ایران» چهره واقعی خود را از پس پرده نمایان ساخته و بتدریج آنچه را که در نهان دارند بر زبان میرانند و به این ترتیب با سرعت حیرت انگیزی بدنبال شیوه‌های شناخته شده کمیته مرکزی خائن حزب توده گام بر میدارند. مقاله «اكونومیسم و آنارشیسم………»، مندرج در «كار» شماره ۳۷، بیانگر سقوط کامل این گروه در پرتگاه اپورتونیسم است. [ادامه مطلب...]