سیستم قضائی ایران و انقلاب ۱۳۵۷

این نوشته در اصل رساله پیش دکترای من و بیژن به زبان فرانسه بوده که در سال ۱۹۸۳ دفاع و به دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه پیکاردی واقع در شهر آمی یَن Amiens فرانسه ارائه شده است. در این زمینه من میتوانم بگویم که همکار بیژن برای جمع‌آوری مدارک، خواندن و پیگیری و به سرانجام رساندن آن بوده‌ام. نشانه‌های شیوه نگارش و نگاه تیزبینانه بیژن در سطر سطر مطالب پیداست. اگر لغزشی در آن باشد بدون شک مسئولیت آن بعهده من است.
متن فرانسه به همان صورتی که در کتابخانه دانشگاه پیکاردی موجود است و متن فارسی به همان صورتی که در دستنویس فارسی آمده ارائه می‌گردد به استثنای یک مقدمه که بخش غالب آن موجود نبود که پس از ترجمه از فرانسه به متن فارسی اضافه شد. متون فرانسه و فارسی اگر چه در شکل با یکدیگر مطابقت ندارند ولی در محتوی و در شیوه تحلیل وقایع یکسانند.<br. در نگارش این رساله به روزنامه‌های کیهان سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ و نیز روزنامه‌های فرانسه و کتابهائی که در مورد انقلاب ایران به زبان فرانسه در زمان خود منتشر شده همچنین به برخی کتابها به زبان فارسی مانند دفاعیات دکتر تقی ارانی و مهندس مهدی بازرگان و نیز متون حقوقی و قوانین ایران و فرانسه استناد شده است.
خواندن این نوشته برای برخی یادآور وقایعی است که از سر‌گذرانده‌اند و برای نسل جوان مروری بر تاریخ معاصر ایران به روایت حقوقی و در نتیجه مستند آن.
امید که برای همگان مخصوصا نسل جوان میهنمان مفید افتد.
شهین حشمتی هیرمن‌پور
۱۲ شهریور ۱۳۹۹ [ادامه مطلب...]