جمال‌الدین افغانی: جریان زندگی، محیط و فعالیتهای سیاسی و حیطهٔ عقاید او

پایان نامهٔ فوق لیسانس علوم سیاسی

خواه جمال‌الدین را، آنچنانکه اکثر نویسندگان عرب اظهار عقیده می‌کنند، افغانی بدانیم خواه با توجه به تحقیقاتی که مخصوصاً در ایران در مورد منشأ و مولد او صورت گرفته، جمال‌الدین را اصلاً ایرانی بدانیم، در این هیچ تردیدی نیست که حیطهٔ اصلی فعالیتهای سیاسی جمال‌الدین قلمرو امپراتوری عثمانی بوده است. [ادامه مطلب...]