کارنامه سه سال «کار آرام سیاسی»

جلد دوم «مبارزه مسلحانه و اپورتونیستها»

جلد دوم کتاب مبارزه مسلحانه و اپورتونیستها همان گونه که در پیشگفتار آمده است ماهیت اپورتونیستها را در جریان عمل نشان میدهد. این کتاب کارنامه سه سال کار آن جریانات سیاسی است که در شرایط شبه دمکراسی بعد از قیام یا همچون قارچ از زمین روئیدند و یا نطفه‌هایی بودند که سر از تخم بیرون آوردند و تنها رسالت خود را دشمنی با تئوری مبارزه مسلحانه قرار دادند و به بهانه آنکه تئوری مبارزه مسلحانه به مسئله حزب طبقه کارگر و کار سیاسی بمیان توده‌ها اهمیت نمی‌دهد از طرفی تئوریهای خود را توجیه کردند و از طرفی دیگر عدم درک خود را از تئوری مبارزه مسلحانه بوضوح آشکار ساختند. [ادامه مطلب...]

مبارزه مسلحانه و اپورتونیستها (جلد اول)

انقلاب ضدامپریالیستیِ خلق ما روزهای حساسی را می‌گذرانَد، روزهایی که تأثیر بزرگی بر تحولات آینده آن خواهد داشت.امپریالیسم که تا قیام بهمن ماه بیش از یک سال بود در معرض مُهلک‌ترین ضربات خلق قهرمان ما قرار داشت و به هر وسیله‌ای که متوسّل می‌شد باز نمی‌توانست خود را از این ضربات که روز به روز برایش مرگبارتر می‌شد نجات دهد، در نتیجه، با فداکردن شاه سرنوشت خود را از سرنوشت این سگ زنجیریش، که اتفاقأ برایش ارزش خاصی داشت، جدا نمود. شاه سقوط کرده بود ولی امپریالیسم صرفاً به یک عقب نشینی تاکتیکی دست زده بود. [ادامه مطلب...]

مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاكتیك

این جزوه حاوی جمعبندی تلاش فکری گروهی از روشنفکران ایرانی در اواخر سالهای چهل شمسی میباشد که توسط مسعود احمدزاده تدوین یافته است.بیژن هیرمن‌پور ضمن مطالعه آن با مسعود احمدزاده، نظراتی داشته که وی آنها را عیناً بصورت سیزده یادداشت در پایان این جزوه آورده است.پس از انقلاب، این جزوه توسط «چفخا» تجدید چاپ شد و بمناسبت یازدهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل مقدمه‌ای بر آن توسط بیژن بتاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۵۹ نگارش یافت.مقدمه این جزوه بتاریخ خرداد ۱۳۵۰ به ارزیابی تجربه مبارزه مسلحانه که شروع آن در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ شمسی در سیاهکل است میپردازد.پیشگفتار این جزوه بتاریخ تیرماه ۱۳۵۱ نوشته رفقای فدایی آن دوران است.این جزوه مانیفست سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به حساب میآید. [ادامه مطلب...]