کسانی که مورد خطاب کمیته مرکزی خائن حزب توده قرارگرفته‌اند، چریکهای فدائی خلق نیستند!

جنبش نوین کمونیستی ایران در شرایطی شروع به رشد کرد که از یکسو مواجه با دیکتاتوری گسترده‌ای بود که کوشش داشت هر حرکتی را در نطفه خفه کند و از سوی دیگر با رُکود و خَمودی مواجه بود که بعلت اشتباهات و خیانتهای سازمانهای باصطلاح «آگاه»، و بخصوص خیانتهای حزب توده، بر توده‌ها مستولی شده و لاجرم اِعمال دیکتاتوری را بر خلق امکان‌پذیر و مؤثر می‌ساخت. بهر کجا که می‌رفتیم، آثار مشی «انقلابی»!! «توده‌ایها» باقی بود. رهبران، آنچنان با سرعت خودرا از میدان نبرد بیرون افکنده بودند که حرکت آنان می‌تواند برای هر خیانت پیشه‌ای آموزنده و تحسین بر‌انگیز باشد! اینان حتی آنقدر شرافت انقلابی نداشتند که بخشی از کثافاتی را که بوجود آورده بودند پاک کنند و سپس میدان را خالی نمایند. [ادامه مطلب...]

مبارزه مسلحانه و اپورتونیستها (جلد اول)

انقلاب ضدامپریالیستیِ خلق ما روزهای حساسی را می‌گذرانَد، روزهایی که تأثیر بزرگی بر تحولات آینده آن خواهد داشت.
امپریالیسم که تا قیام بهمن ماه بیش از یک سال بود در معرض مهلک‌ترین ضربات خلق قهرمان ما قرار داشت و به هر وسیله‌ای که متوسّل می‌شد باز نمی‌توانست خود را از این ضربات که روز به روز برایش مرگبارتر می‌شد نجات دهد، در نتیجه، با فداکردن شاه سرنوشت خود را از سرنوشت این سگ زنجیریش، که اتفاقاً برایش ارزش خاصی داشت، جدا نمود. شاه سقوط کرده بود ولی امپریالیسم صرفاً به یک عقب نشینی تاکتیکی دست زده بود. [ادامه مطلب...]

درباره تئوری مبارزه مسلحانه

وظیفه پیشاهنگ در تاریخ، کشف آن طرق و شیوه‌های مبارزاتی است که منطبق بر قانونمندی مشخص جامعه باشد. هیچ فرمولِ از پیش ساخته‌ای وجود ندارد. برای پیشاهنگ روح مارکسیسم و آموزشهای اصولی آن ارزشمند است نه تاکتیکها و شیوه‌هایی که مارکسیستهای کبیری در شرایط مشخص جامعه خود به کار برده‌اند. آنها فقط ارزش تجربه اندوزی و درک چگونگی پیاده کردن مارکسیسم در شرایط خاص را دارا می‌باشند. خط مشی اساسی که پیشاهنگ، منطبق بر قانونمندی‌های جامعه خود، ارائه می‌دهد باید قادر باشد توده‌ها را به عملی نمودن آن خط مشی متقاعد و به میدان مبارزه بکشاند. [ادامه مطلب...]