مبارزه مسلّحانه و اپورتونیستها جلد دوم – کارنامه سه سال «کار آرام سیاسی»

جلد دوم «مبارزه مسلّحانه و اپورتونیستها»

جلد دوم کتاب مبارزه مسلّحانه و اپورتونیستها همان گونه که در پیشگفتار آمده است ماهیت اپورتونیستها را در جریان عمل نشان می‌دهد. این کتاب کارنامه سه سال کار آن جریانات سیاسی است که در شرایط شبه دمکراسی بعد از قیام یا همچون قارچ از زمین روئیدند و یا نطفه‌هایی بودند که سر از تخم بیرون آوردند و تنها رسالت خود را دشمنی با تئوری مبارزه مسلّحانه قرار دادند و به بهانه آنکه تئوری مبارزه مسلّحانه به مسئله حزب طبقه کارگر و کار سیاسی بمیان توده‌ها اهمیّت نمی‌دهد از طرفی تئوریهای خود را توجیه کردند و از طرفی دیگر عدم درک خود را از تئوری مبارزه مسلّحانه بوضوح آشکار ساختند. [ادامه مطلب...]

مبارزه مسلّحانه هم استراتژی، هم تاكتیك

این کتاب حاوی جمعبندی تلاش فکری گروهی از روشنفکران ایرانی در اواخر سالهای چهل شمسی میباشد که توسط مسعود احمدزاده تدوین یافته است.
بیژن هیرمن‌پور ضمن مطالعه آن با مسعود احمدزاده، نظراتی داشته که وی آنها را عیناً بصورت سیزده یادداشت در پایان این کتاب آورده است.
پس از انقلاب بمناسبت یازدهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل مقدمه‌ای بر این کتاب توسط بیژن بتاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۵۹ نگارش یافت.
مقدمه خرداد ماه سال ۱۳۵۰ که توسط رفیق مسعود احمد زاده نگارش یافته به ارزیابی تجربه مبارزه مسلّحانه که شروع آن در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ شمسی در سیاهکل است می‌پردازد.
پیشگفتار این جزوه بتاریخ تیرماه ۱۳۵۱ نوشته رفیق فدائی عباس جمشیدی رودباری است.
این جزوه مانیفست سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به حساب میآید. [ادامه مطلب...]