چه نیازی مجاهدین را به مرتجع نامیدن کمونیستها وا میدارد؟

با به اصطلاح انقلاب ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین از قرار در برخورد مجاهدین با سازمانهای انقلاب نیز «انقلابی» رخ داده است. همانطور که آقای رجوی گفته اند این روزها در سازمان مجاهدین همه جا صحبت از «انقلاب» است و هر کس به دیگری میرسد از او میپرسد که آیا دچار انقلاب شده‌ای؟ البته این «انقلاب» را نباید با انقلاب بر علیه سلطه امپریالیسم و بورژوازی وابسته و رژیم منفور جمهوری اسلامی یکسان گرفت. [ادامه مطلب...]

مجاهدین و «انقلاب ایدئولوژیک»!

مدتی است که سازمان مجاهدین بدنبال ازدواج مسعود رجوی مسئول اول این سازمان با مریم عضدانلو همسر یکی از اعضای دفتر سیاسی که بنا بگفته خودشان صرفًا بخاطر ازدواج با مسعود رجوی از شوهر خود طلاق گرفت، خبر از یک «انقلاب ایدئولوژیک» در درون خود میدهد. اصرار رهبری سازمان بر این است که ازدواج آقای مسعود رجوی بعنوان امری کاملا سیاسی و ایدئولوژیک که انقلابی را در ایدئولوژی و تشکیلات آنان بوجود آورده است، تلقی گردد. با این حال رهبری مجاهدین در اثبات این ادعا دلیلی و شاهدی ارائه نمیدهند. آنها این ازدواج را مشیت الهی مینامند. مشیتی که فقط بندگانِ نزدیک خدا قادر به درک آن هستند و بقیه نیز شاید ده سال دیگر به رمز آن پی ببرند. [ادامه مطلب...]

سازمان مجاهدین در «فاز جدید»

در خرداد سال ۶۰ رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی یورش هر چه گسترده‌تر و هر چه عریانتری را به توده‌ها و نیروهای انقلابی آغاز کرد. رژیمی که پیش از آن در پناه توهمات و سازشکاریهای اغلب نیروهای اپوزیسیون امکان ترمیم ضربات وارده از جنبش خلق به نهادها و ارگانهای امپریالیستی و سازماندهی نیروهای سرکوب خویش را یافته بود اینک با یورش سازمانیافته، وسیع و وحشیانه خود قصد آنرا داشت که با یک قدرت نمائی ضد انقلابی و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، روحیه یأس و ناامیدی را بر توده‌ها مستولی گرداند و سلطه منحوس خویش را تحکیم بخشد. [ادامه مطلب...]

نقدی بر دیدگاههای سازمان مجاهدین خلق ایران

در رابطه ‌با سازمان مجاهدین، سازمان ما موضع خود را پیش از این روشن ساخته است. به‌اعتقاد ما سازمان مجاهدین کماکان بعنوان یکی از سازمانهای درون صف خلق می‌باشد که ‌در این مقطع با پیروی از سیاستهای انحرافیِ ناشی از توهمات خرده‌بورژواییِ خویش با نیروهای ضدّ‌خلقیِ وابسته به امپریالیسم‌ عقد اتحاد بسته و در درون شورایملی مقاومت صف خلق و ضدّ‌ ‌خلق را مخدوش می‌سا زد. [ادامه مطلب...]