خرده‌‌بورژوازی و نقش آن در انقلاب

سخن گفتن از «طبیعت متزلزل» خرده‌‌بورژوازی در شرایطی که ما مشخص نکرده‌ایم درباره کدام خرده‌‌بورژوازی و در چه شرایطی صحبت می‌کنیم به سخنان پوچی تبدیل می‌شوند که تنها فضل فروش مارکسیست نما را به این دلخوش می‌کند که کلیدی را پیدا کرده است که با آن هر قفلی را می‌توان گشود و کافی است که این کلید سحرآمیز را برای گشودن اولین قفل بکار‌اندازیم تا پوچی این خیال را دریابیم. [ادامه مطلب...]