در جنگ دو رژیم ضد خلقی ایران و عراق چه کسی پشت سر چه کسی است؟

در هر صورت، هر تحلیلی که بخواهد جنگ ایران و عراق را در حیطه محدود منافع این دولتها (بدون در نظر گرفتن رابطه تنگاتنگ این دولتها با امپریالیستها) بررسی کند، اگر چه گاه و بیگاه به نقش امپریالیسم هم اشاره داشته باشد، نمیتواند واقعیت امپریالیستی این جنگ را نشان دهد. [ادامه مطلب...]