بر ما چه گذشت؟ (تحلیلی از انشعاب تحمیلی سال ۶۰) – جلد اول

در اینکه عامل اصلی نهضت توده‌ای که به سقوط شاه منجر شد بحران اقتصادی بود تردیدی نیست ولی ذکر این عامل ما را از بررسی عوامل سیاسی، جامعه شناسی و حتّی روانشناسی که باعث شد یک بحران اقتصادی چنان تکان بیسابقه‌ای به تک تک مردم یک کشور بدهد بی‌نیاز نمی‌کند. [ادامه مطلب...]