چند اظهار نظر در مورد مقاله راه کارگر، چریک سخنگوی بورژوازی

۱- برخورد نیم بند سازمانهای مختلف یا تحلیلهای سطحی از جنگ کومه‌له و حزب دموکرات به کومه‌‌له این فرصت را داده است که مبارزه ایدئولوژیک را به عرصه‌ای بکشاند که هر بار تا حدود زیادی پیروز از آن بیرون بیاید. [ادامه مطلب...]

موضع ما در قبال مسئله ملی در ایران بطور کلی و در کردستان بطور مشخص

ایران از یکسو کشوری است تحت سلطه امپریالیسم و از سوی دیگر کشوری است مرکب از ملیتهای گوناگون و بهمین جهت نیز مسئله ملی در آن اهمیت مضاعف دارد: از طرفی تمام خلقهای ساکن این سرزمین در مبارزه‌ای ملی و دمکراتیک در مقابل امپریالیسم قرار میگیرند و از طرفی دیگر ملیتهای گوناگون ساکن این سرزمین برای رهائی از ستم ملی‌ای که از چهارچوبه دولت واحد کنونی بر آنها وارد میشود، مبارزه میکنند. هرگونه برخوردی با مسئله ملی باید این دو جنبه متفاوت، اگرچه متقابلا بهم پیوسته را، در نظر بگیرد. [ادامه مطلب...]