ملاحظه

این صفحه به انتشار مقالات و اظهار نظرهایی درباره بیژن، بدون داوری در مورد دیدگاههای آنها، و صرفاً بمنظور جمع آوری هر آنچه که در مورد وی گفته و نوشته شده است اختصاص دارد.

ما بتدریج به بارگذاری این نوشته ها و نوارهای صوتی با حفظ حقوق فردی افراد اقدام میکنیم.

یادآوری: از کسانی که به نوشته‌ و یا نواری صوتی از بیژن هیرمن پور دسترسی دارند انتظار داریم با ما همکاری نموده و آنرا به هر وسیله در اختیار ما بگذارند.